Thuế thu nhập cá nhân (“TTNCN”) là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng cho ngân sách của Nhà nước.

Có 3 cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công dành cho 3 đối tượng khác nhau, cụ thể:

– Tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ 3 tháng trở lên;

– Khấu trừ 10%: Dành cho cá nhân ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ và có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng trở lên;

– Khấu trừ 20%: Đối với cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài.

Tuy nhiên, đối với người lao động (“NLĐ”) có 02 nguồn thu nhập trở lên (một là theo HĐLĐ, hai là theo hợp đồng dự án) thì phải đóng TTNCN như thế nào?

Theo Điều 16.2 (a.4) Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, NLĐ trong trường hợp nêu trên là cá nhân cư trú có ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên và vẫn đang làm việc theo HĐLĐ tại thời điểm quyết toán thuế, thì việc quyết toán TTNCN của NLĐ sẽ được thực hiện tùy theo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trong trường hợp NLĐ có thu nhập vãng lai từ hợp đồng dự án bên ngoài bình quân tháng trong năm từ 10 triệu đồng trở lên đã được đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% thì NLĐ phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế mà không thể ủy quyền cho người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) trả tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thay.

2. Trong trường hợp NLĐ có thu nhập vãng lai từ hợp đồng dự án bên ngoài bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai này thì NLĐ có thể ủy quyền cho NSDLĐ quyết toán thuế thay đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà NLĐ nhận được từ NSDLĐ.

Hi vọng với các thông tin trên, các bạn sẽ biết cách tự quyết toán thuế hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp quyết toán TNCN năm 2021.

-ST-